CZYNNOŚCI NOTARIALNE


Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:
 • 1) sporządza akty notarialne;
 • 1a) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 • 1b) podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
 • 2) sporządza poświadczenia;
 • 3) doręcza oświadczenia;
 • 4) spisuje protokoły;
 • 5) sporządza protesty weksli i czeków;
 • 6) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • 7) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • 8) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • 8a) składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
 • 9) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.